Diketahui :massa air = 900 gΔHm = 334 KJ/mol, ΔHv = 43,99 KJ/mol 1 = pada 260 K= 36 J/ mol, C3 = 4,2 J/g = 75,6 J/ mol, C5 = 1,85 J/ gQ4 =?

Diketahui :massa air = 900 gΔHm = 334 KJ/mol, ΔHv = 43,99 KJ/mol 1 = pada 260 K= 36 J/ mol, C3 = 4,2 J/g = 75,6 J/ mol, C5 = 1,85 J/ gQ4 =?

A. 23.400 J

B. 16.700 KJ

C. 21.000 J

D. 2199,5 KJ

E. = 9.250 J

Jawaban: D. 2199,5 KJ

Dilansir dari Ensiklopedia, diketahui :massa air = 900 gδhm = 334 kj/mol, δhv = 43,99 kj/mol 1 = pada 260 k= 36 j/ mol, c3 = 4,2 j/g = 75,6 j/ mol, c5 = 1,85 j/ gq4 = 2199,5 kj.

Tinggalkan komentar